สอนขับรถยนต์ พร้อมพาไปสอบใบขับขี่

วิธีการสอบใบขับขี่

คุณสมบัติของผู้ขอสอบใบขับขี่

1) มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์
2) มีความรู้ ความสามารถในการขับรถ
3) มีความเข้าใจในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และ ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนนำให้เห้นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
5) ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถและไมเป็นบุคลวิกลจริต
6) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนใบขับขี่โดยกรมการขนส่งทางบกมาก่อน

เอกสารประกอบคำขอสอบใบขับขี่

1) บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาในกรณี ชาวต่างชาติ ให้ยื่นใบสำคัญบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (PASSPORT) พร้อมสำเนา และใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบอนุญาติการทำงาน (WORK PERMIT)
2) ใบรับรองแพทย์ สำหรับสอบใบขับขี่ อายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันออก จนถึงวันยื่นคำขอ

ขั้นตอนการสมัครสอบใบขับขี่

1) อบรมเกี่ยวกับวินัยจราจร การใช้รถใช้ถนน ประมาณ 4 ชม. สามารถเลือกอบรมกับกรมการขนส่งทางบก หรือ อบรมกับสถาบันการศึกษาที่ทำการตกลงร่วมกัน (MOU)ในการให้บริการอบรมจองคิวอบรมกับกรมการขนส่งทางบก ได้ทั้ง จองคิวด้วยตัวอง, ทางโทรศัพท์ และผ่านทางเวปไซท์ (E-Booking)

  • จองคิวผ่านทางโทรศัพท์ 02-2718888 ต่อ 4201-4 หรือ โทร.1584
  • จองคิวผ่านทางเวปไซท์ของกรมการขนส่งทางบก คลิ๊กที่นี่ http://www.dlt.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=3518 จองคิวอบรมกับสถาบันการศึกษา มีหลายสถาบันการศึกษาที่ร่วม และมี รอบในการอบรมบริการทุกวัน ยกเว้น วันหยุดราชการ

2) สอบสมรรถภาพร่างกาย และ สอบทฤษฎีทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

  • ทดสอบการมองเห็นสี(ตาบอดสี) ที่จำเป็นในการขับรถ
  • ทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองในการขับรถ
  • ทดสอบความลึกของสายตา
  • ทดสอบความกว้างของสายตา
  • ทดสอบข้อเขียนผ่านระบบ Electronic Examination (E-exam)

3) สอบปฏิบัติ (สอบขับรถยนต์)การทดสอบขับรถยนต์ให้ใช้ท่าทดสอบ ดังนี้

ท่าที่ 1 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
ท่าที่ 2 การขับรถเดินหน้าและหยุดเทียบทางเท้า
ท่าที่ 3 การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย

การขอสอบใบขับขี่ จะต้องผ่านขั้นตอนที่ 1) ถึง 3) เมื่อสอบผ่านครบทุกขั้นตอน ภายใน 90 วัน นับจากวันยื่นคำขอ สามารถขอรับใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกได้ ไม่สามารถข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งได้ เนื่องจากเป็นข้อกำหนดของทางกรมการขนส่งทางบก

 

© 2016 สอนขับรถยนต์ พร้อมพาไปสอบใบขับขี่ – ProDrive School
All Rigth Reserves, Powered by WordPress | design & developed by felizt | SiteMap