สอนขับรถยนต์
สอนขับรถยนต์สอนขับรถยนต์สอนขับรถยนต์สอนขับรถยนต์สอนขับรถยนต์สอนขับรถยนต์

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

 • อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ สำหรับผู้ที่ต้องการขอใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมตัวจริง
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • ใบรับรองแพทย์
 • พาสปอร์ตและรูปถ่ายขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน  2 รูป (กรณีทำใบขับขี่สากล)
 • ใบสำคัญทางทหาร (กรณีทำใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ)

ขั้นตอนการเตรียมและการสอบเพื่อขอรับใบขับขี่
สอบภาคทฤษฎี

 • สามารถจองคิวในการอบรมและสอบภาคทฤษฎีล่วงหน้าทางโทรศัพท์ หรือ ด้วยตนเอง

การจองคิวทางโทรศัพท์

 • ติดต่อสำนักงานขนส่งในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ได้ไม่เกิน 150 คน/วัน ที่ call center 1584 หรือ 02-271-8888 ต่อ 4201-4
  • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 เปิดรับคำขอฯ ได้ไม่เกิน 150 คน/วัน นัดหมายล่วงหน้านัดหมายล่วงหน้าทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2415-7337 ต่อ 204-5
  • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 เปิดรับคำขอได้ไม่เกิน 85 คน/วัน ติดต่อ 0-2433-4773
  • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 เปิดรับคำขอได้ไม่เกิน 100 คน/วัน ติดต่อ 0-2333-0035
  • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 เปิดรับคำขอได้ไม่เกิน 100 คน/วัน ติดต่อ 0-2543-5512
  • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 เปิดรับคำขอได้ไม่เกิน 170 คน/วัน ติดต่อ 0-2271-8888 ต่อ 4201-4
 • ผู้ยื่นขอจองคิวต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้ไปในวันที่เจ้าหน้าที่นัด
  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
  • ใบรับรองแพทย์ สำหรับทำใบขับขี่ (ไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออก)
  • หากประสงค์ทำใบขับขี่แบบเก่าติดรูป เตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป หน้าตรง ไม่เกิน 6 เดือน

วันที่ 1 สอบภาคทฤษฎี

 • ช่วงเช้า ยื่นหลักฐาน เอกสาร ตรวจความพร้อมของร่างกาย และเข้าอบรม ประมาณ 4 ชั่วโมง
 • สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับกฎจราจรและอื่น ๆ ก่อนสอบ ประมาณ 20 นาที หลังจากนั้น สอบข้อเขียนตอนบ่าย รอทราบผลในวันเดียวกันได้ทันที
 • หลังจากผ่านสอบข้อเขียน สามารถสอบภาคปฏิบัติได้ในวันทำการถัดไป 1 วันได้เลย

วันที่ 2 สอบภาคปฏิบัติ มีทั้งหมด 7 ท่า ดังนี้

 • ขับรถเดินหน้า และเทียบทางเท้า
 • ขับรถเดินหน้า และ ถอยหลังในทางตรง
 • ขับรถถอยหลังเข้าจอด
 • การกลับรถ
 • การหยุดรถบนทางราบ
 • การหยุดรถ และ การออกรถในทางลาดชัน
 • การขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร

 

Incoming search terms:

 • สอนขับรถ สุรินทร์
 • สอนขับรถสุรินทร์
 • สอบใบขับขี่รถยนต์
 • โรงเรียนสอนขับรถ สุรินทร์
 • เรียนขับรถ สุรินทร์
 • โรงเรียนสอนขับรถ จ สุรินทร์
 • สอนขับรถพร้อมใบขับขื่ที่สุรินทร์
 • ใบขับขี่ประเภท2พื่นที่4
 • เรียนขับรถที่สุรินทร์
 • โรงเรียนขับรถในสุรินทร์